Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XVII a XVIII Sesją Rady.

Dopełnieniem informacji pana Wójta, było wystąpienie Zastępcy Wójta Wiesława Wójcika, który szczegółowo przybliżył Radzie działania podejmowane na rzecz usprawnienia komunikacji autobusowej w naszej gminie.

Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Konewecka - Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przedstawili informację o przebiegu posiedzeń kierowanych przez nich Komisji, które odbyły się w analogicznym czasie.

W dalszej części posiedzenia Rada podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy, zlokalizowanego na terenie Gminy Zielonki, w miejscowości Wola Zachariaszowska,

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków,

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

  • w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego w godzinach szczytu poprzez wzmocnienie taboru kolejowego. Rezolucja ta została podjęta przez Radę, jako wyraz poparcia dla postulatów osób korzystających z transportu kolejowego, a dotyczących poprawy bezpieczeństwa i jakości podróżowania. Będąca załącznikiem do podjętej uchwały rezolucja zostanie doręczona Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Kierownictwu POLREGIO Sp.z o.o. oraz Kierownictwu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.,

  • w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach”,

  • sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy,

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

 

Posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów--Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-09-08