Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 29 grudnia 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na wtorkowej Sesji Radnym informację o pracy w okresie pomiędzy XX a XXI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji w analogicznym okresie, tj. pomiędzy XX a XXI Sesją Rady. Informacje te przedłożyli: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Następnie,kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

• zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035.

 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021–2035. Rozpoczęło je wystąpienie wyjaśniające Skarbnik Gminy Kornelii Łakomy w sprawie uchwalenia ww. uchwały. Po wyjaśnieniach przedstawionych przez panią K. Łakomy, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały. Ostatecznie, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021–2035 została przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęta jednogłośnie.

 

Kolejną z procedowanych przez Radę Gminy uchwał była uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021. Dyskusję nad powyższą uchwała rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. W swoim wystąpieniu pan Wójt przybliżył najważniejsze założenia projektu budżetu gminy na rok 2021. Po zakończeniu przez Wójta prezentacji najważniejszych informacji dotyczących planowanego budżetu gminy, głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich Komisji nad założeniami budżetu gminy na rok 2021 oraz wypracowanych podczas nich uwag. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu, a tym samym zarekomendowały jego uchwalenie. W dalszej części prac nad przyjęciem budżetu gminy na rok 2021 głos zabrała Skarbnik Gminy Kornelia Łakomy, która przedstawiła wprowadzone do projektu budżetu autopoprawki, jakie powstały w trakcie prac nad uchwałą budżetową Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021. Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec projektu uchwały dotyczącej budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021 została przez Radę przyjęta przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

 

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podczas wtorkowego posiedzenia XXI Sesji, podjęła kolejne uchwały:

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok,

• w sprawie uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu oraz dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-12-29