Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 11 lutego 2021 roku odbyło się, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w trybie zdalnym, posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXI Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na czwartkowej Sesji Radnym informację o pracy w okresie pomiędzy XXI a XXII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji w analogicznym okresie, tj. pomiędzy XXI a XXII Sesją Rady. Informacje te przedłożyli: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy, po wysłuchaniu szczegółowej informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie, którą przedstawił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Michał Ból oraz informacji przedłożonej przez Przewodniczącą Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Jadwigę Łach a dotyczącą prac Rady nad ww. problematyką, podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Treść podjętej uchwały zawiera ustaloną metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ten sposób, że opłata miesięczna od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej opłaty. Ustalono także, zgodnie z powyższą uchwałą, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł za jednego mieszkańca. Ponadto ustalona została miesięczna, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 66,00 zł za jednego mieszkańca. Równocześnie, zgodnie z brzmieniem ww. uchwały zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia została ustalona w wysokości 4 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Powyższa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2021 roku. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały NR XII/99/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Kontynuując obrady Rada Gminy, w dalszej części Sesji, podjęła następujące uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok,
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2033,
– w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
– w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021 -2023,
- w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,
-w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków,
- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów,
- w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na trasie Górna Wieś – Zdzięsławice – Łuczyce.

W dalszej części obrad XXII Sesji Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radnym informację o pracach dotyczących skierowanych do Rady Gminy wniosku i petycji. Po wystąpieniu pani A. Szlachty, Radni podjęli uchwały:
- w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkańców”,

- w sprawie przekazania petycji złożonej przez osobę prywatną do podmiotu właściwego,

- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głębokiej.

Z kolei Rada Gminy rozpatrzyła wnioski dotyczące projektów uchwał kierunkowych i intencyjnych. I tak wniosek Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkańców” dotyczący projektu uchwały kierunkowej został przez Radę Gminy odrzucony w głosowaniu, ze względu na opinię prawną. Następnie, zostały rozpatrzone dwa projekty uchwał intencyjnych złożone przez Komisję Planowania i Inicjatyw Społecznych. Pierwszy z nich Komisja wycofała, natomiast drugi projekt dotyczący utworzenia regulaminu użytkowania przez stałego najemcę oraz udostępniania lokalnej społeczności budynków użyteczności publicznej będących mieniem gminy został w wyniku przeprowadzonego głosowania odrzucony. Przed omawianiem ww. projektu odczytana została Rezolucja Ochotniczych Straży Pożarnych skierowana do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie Radni zapoznali się z Planem Pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok, który omówiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, a także podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2021, który przedstawił Przewodniczący tej Komisji Krzysztof Krupiński.

Posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2021-02-12