Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 29 marca 2021roku odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXII Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XXII a XXIII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, jakie odbyły się w analogicznym czasie. Informacje te przedłożyli: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewecka-Hołój - Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Grzegorz Marzec - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Jadwiga Łach - Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2021 roku,
 • w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji,
 • w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2021 roku.

Kontynuując obrady, Rada Gminy uchwaliła następnie kolejne uchwały:

 • w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wsparcia rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca,
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, przyjętego uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
 • w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Łuczycach,
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w składzie: Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik - Przewodniczący Komisji, Katarzyna Łojek - Czado, Cezary Kaniowski, Jan Małota, Mariusz Wąsowicz - Członkowie Komisji,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na rok 2021,
 • w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na lata 2021 - 2033.

Posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Pliki do pobrania:
2021-03-31