Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

10 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19, posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na poniedziałkowej Sesji Radnym informację o pracy w okresie pomiędzy XXIII a XXIV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji w analogicznym okresie, tj. pomiędzy XXIII a XXIV Sesją Rady. Informacje te przedłożyli: Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

 

Następnie, realizując przyjęty porządek obrad, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na lata 2021-2024”. Podjęcie ww. uchwały poprzedziła multimedialna prezentacja dotycząca tejże tematyki przedstawiona przez Dyrektora ZGK Krzysztofa Kolarskiego;

• w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu oraz barw gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023;

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie Baranówka, z przeznaczeniem na umieszczenie na niej modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych.

 

W dalszej części obrad XXIV Sesji Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radnym informację o pracach dotyczących skierowanych do Rady Gminy wniosków, petycji i skarg. Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

• w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Łuczyc;

• w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkańców”;

• w sprawie rozpatrzenia skarg;

• w sprawie rozpatrzenia petycji p. Teresy Garland.

 

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła kolejne uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021–2033.

 

Posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Pliki do pobrania:
2021-05-11