Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Łukasza Wróblewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Beaty Bartoszek – Radnej Powiatu Krakowskiego oraz mieszkańcy gminy, przedstawiciele Społecznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Centrum Gminy.

Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad, który został uzupełniony o dodatkowy punkt dotyczący przyjęcia uchwały o wyrażeniu woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: „Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w miejscowości Marszowice przy drodze powiatowej nr 2161K".

Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad była informacja na temat inwestycji drogowych i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca podjętych przez Powiat Krakowski. Rozpoczęło go wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasza Wróblewskiego, w którym przedstawił bliższe informacje dotyczące powyższego tematu. W pierwszej części swojego wystąpienia Dyrektor Ł. Wróblewski o kosztach utrzymania istniejących dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych w naszej gminie. W dalszej części poinformował zebranych o działaniach Powiatu w ramach realizowanego programu BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego), a także o inwestycjach na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po zakończonym wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, podczas której Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego odpowiadał na pytania związane z inwestycjami drogowymi i działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego realizowanymi bądź planowanymi przez Powiat Krakowski na terenie naszej gminy. Wiele pytań dotyczyło bardzo konkretnych problemów, które na co dzień dotykają mieszkańców poszczególnych sołectw naszej gminy, m.in.: oznakowania dróg, przepustów, organizacji ruchu, montażu progów zwalniających, budowy i stanu chodników przy drogach powiatowych.

W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXVIII a XXIX Sesją Rady Gminy.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Anna Szymczyk - Sierak przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2020/2021. Po zakończonym wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy podjęła uchwałę sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

W dalszej części obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radnym informację o pracach dotyczących skierowanych do Rady Gminy skarg i petycji. Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia zgłoszonej przez Stowarzyszenie „Gmina dla Mieszkańców” skargi i uznania jej za bezzasadną,

  • w sprawie rozpatrzenia zgłoszonej przez osobę prywatną skargi i uznania jej za bezzasadną,

  • w sprawie rozpatrzenia zgłoszonej przez Mieszkańców Dojazdowa skargi i uznania jej za bezzasadną,

  • w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Głębokiej w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w 2022 r.;

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła na poniedziałkowej Sesji kolejne uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonych w obrębie Głęboka,
  • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zlokalizowaną w budynku przy ul. Dworskiej 1 32-010 Łuczyce, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Zdrowia,
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie,
  • w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: „Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w miejscowości Marszowice przy drodze powiatowej nr 2161K";
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2033.

Posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Value cannot be null. Parameter name: source

Pliki do pobrania:
2021-11-30