Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.

Następnie, w pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy XXIV a XXV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń Stałych Komisji Rady, jakie odbyły się w tym samym okresie. Informacje te przedstawili:

  • Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług;

  • Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych;

  • Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;

  • Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska;

  • Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił Radnym krótką informację dotyczącą „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W dalszej część obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określonej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, położonej w obrębie Głęboka;

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183/4 o powierzchni 0,1587 ha położonej w obrębie 0024 Wysiołek Luborzycki;

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021–2033.

 

Posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2021-06-01