Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 21 czerwca 2021 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XXV a XXVI Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące m.in. działalności stałych Komisji Rady Gminy w tym samym okresie, przedłożyli zebranym ich Przewodniczący: Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu /przedstawił zebranym krótką informację o ostatnio przeprowadzonych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Goszczy i Maciejowicach/, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Katarzyna Konewecka - Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Kolejnym punktem obrad XXVI Sesji Rady Gminy była debata publiczna nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”, w której uczestniczyli Radni oraz mieszkańcy gminy, którzy wcześniej zgłosili swój akces do uczestnictwa w debacie.
Wstępem do debaty było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która przedstawiła zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pani Małgorzaty Doniec głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”. Wystąpienie pana Wójta ilustrowane było prezentacją multimedialną obrazującą treści znajdujące się w ww. Raporcie.
Po zakończonej wypowiedzi pana Wójta rozpoczęła się debata, w której jako pierwsi głos zabrali Radny Władysław Zięciak, a następnie pan Jarosław Łojek (Baranówka). Po nich, na temat „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020” wypowiadali się kolejno: Radny Grzegorz Marzec, pan Sławomir Nowak (Karniów), Radna Jadwiga Łach, pan Wojciech Świtała (Dojazdów), Radna Katarzyna Konewecka-Hołój, pani Iwona Tutaj -Niklińska (Goszyce), Radny Radosław Zębala, pani Magdalena Tańska (Kocmyrzów), Radny Krzysztof Krupiński, pan Michał Sołek (Łuczyce), Radni Tadeusz Rozpondek i Jan Małota, pani Renata Wiss (Pietrzejowice), pan Paweł Wachnicki (Luborzyca), Radny Mariusz Wąsowicz, Radna Anna Szlachta oraz Radny Stanisław Machnik. Podczas debaty, na zgłoszone przez biorących w niej udział Radnych i mieszkańców pytania, odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Marek Jamborski, a także Skarbnik Gminy Kornelia Łakomy i Radca Prawny Urzędu Gminy Magdalena Kołodziej.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 12 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2020. Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2020. Opinia ta zawierała również pozytywną ocenę informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy w roku 2020. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za rok 2020, a także wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020. Dopełnieniem przedłożonego Radzie wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która odczytała zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą ww. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów--Luborzyca za 2020 rok. Uchwała ta została podjęta przez Radę przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

Następnie Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła, podczas poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2021 r.;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2033.

Posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów--Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

Pliki do pobrania:
2021-06-22