Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 5 lipca br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa Sesja przeprowadzona została po raz pierwszy od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym, a nie za pośrednictwem połączenia internetowego. Posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z posiedzenia, poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.

 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXVI a XXVII Sesją Rady Gminy.

Po wystąpieniu Wójta Gminy, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, przedstawili sprawozdania z posiedzeń Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie. Sprawozdania te przedłożyli: Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

Następnie, realizując kolejne punkty przyjętego porządku obrad, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:• w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030;

• w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 2021/2022.

 

W dalszej części obrad XXVII Sesji Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radnym informację o pracach dotyczących skierowanych do Rady Gminy petycji i skarg. Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

 

• w sprawie rozpatrzenia zgłoszonej skargi i uznania jej za bezzasadną;

• w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Głęboka.

 

Posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków, a Radny Krzysztof Krupiński złożył na ręce Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec dwie pisemne interpelacje.

 

W trakcie realizacji ww. punktu obrad wiele uwagi poświęcono gwałtownym zjawiskom pogodowym, które ostatnio nawiedziły naszą gminę i ich negatywnym skutkom. Wielu Radnych, uczestników dyskusji, podkreślało w swoich wystąpieniach wielką rolę jaką w walce ze skutkami niszczycielskiego żywiołu odegrali druhowie, członkowie jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Swoistym podsumowaniem tych opinii były podziękowania i wyrazy wielkiego uznania dla trudnej pracy druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, które w imieniu Samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec.

 

Pliki do pobrania:
2021-07-06