Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

6 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z posiedzenia poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.

 

Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w którym przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXVII a XXVIII Sesją Rady Gminy.

 

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedłożyli sprawozdania z posiedzeń Komisji, które odbyły się w tym samym czasie. Przedstawili je kolejno: Grzegorz Marzec –PrzewodniczącyKomisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

Następnie,kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranówka;

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie;

w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP; skutkiem podjętych uchwał dotacje przyznane zostały jednostkom OSP z Goszczy, Goszyc, Karniowa, Łuczyc, Marszowic oraz Maciejowic;

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Kocmyrzów-Luborzyca”;

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2033.

 

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków. W dyskusji, jaka towarzyszyła realizacji ww. punktu obrad, uczestniczyli, obecni w tej części posiedzenia, mieszkańcy Luborzycy i Kocmyrzowa działający w ramach Społecznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Centrum Gminy.

 

Pliki do pobrania:
2021-09-07