Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, w trybie hybrydowym, posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy. W poniedziałkowej Sesji wzięli udział delegaci Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Małopolskiej Izby Rolniczej: pani Anna Kaczmarczyk i pan Krzysztof Malik oraz pan Marek Thier, mieszkaniec naszej gminy, delegat MIR z Gminy Świątniki Górne.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad.

 

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad informację dotyczącą relacji pomiędzy gminą Kocmyrzów-Luborzyca a firmą TAURON Nowe Technologie S.A., zwłaszcza w zakresie sposobu komunikowania w przypadku zaistnienia uszkodzeń i awarii oświetlenia ulicznego, przedstawili pracownicy Urzędu Gminy Joanna Marona i Marcin Podraza. Po przedstawionej informacji odbyła się krótka dyskusja, w trakcie której Radni poruszyli najważniejsze problemy związane z ww. tematyką. Następnie, w kolejnym punkcie obrad, szczegółową informację na temat działalności Małopolskiej Izby Rolniczej przedstawił zebranym delegat MIR Krzysztof Malik.

 

W dalszej części Sesji głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXIX a XXX Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, informację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przedstawili ich Przewodniczący:Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn Kaczmarczyk - Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Tadeusz Rozpondek (Wiceprzewodniczący) – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

 

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na poniedziałkowej Sesji uchwały:

• w sprawie uchwalenia rocznego„Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;

• w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Łososkowice w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022. Z powodu stwierdzonych braków formalnych wniosek sołectwa Łososkowice został przez Radę Gminy odrzucony.

 

Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radnym informację o pracach dotyczących otrzymanych skarg i petycji. Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

• w sprawie odrzucenia wniosku Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkańców”;

• w sprawie odrzucenia wniosku Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”;

• w sprawie uznania, iż Rada Gminy nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkankę gminy;

• w sprawie uznania za częściowo zasadną skargi złożonej przez Sołectwo Wilków;

• w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców Sulechowa dotyczącej utwardzenia drogi gminnej publicznej nr 600310K „Sulechów Błonie”w miejscowości Sulechów na odcinku 80 metrów.

 

W dalszej części Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła następujące uchwały:

• w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet związanych z wykonywaniem mandatu Radnego oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych;

• diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych (Sołtysów) Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Po przyjęciu ww. uchwał Rada wysłuchała informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych, którą przedstawiła Przewodnicząca Rada Gminy Małgorzata Doniec.

 

Ostatnie, podjęte przez Radnych, podczas posiedzenia XXX Sesji Rady, uchwały to:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2033.

 

Posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Pliki do pobrania:
2021-11-30