Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 29 grudnia 2021 roku odbyło się, posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, Sesja przeprowadzona została w dwóch odrębnych salach: Radni - sala obrad, II piętro, Sołtysi - sala USC, parter.

Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXX Sesji Rady Gminy.

Przed rozpoczęciem realizacji przyjętego przez Radę porządku obrad głos zabrał obecny na Sesji, delegat Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Małopolskiej Izby Rolniczej Krzysztof Malik, który odczytał list z podziękowaniami za dotychczasową współpracę przesłany przez władze MIR na ręce Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Władysława Zięciaka. Po wręczaniu listu gratulacyjnego panu Władysławowi Zięciakowi, Rada Gminy przystąpiła do realizacji porządku obrad. W jego pierwszym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXX a XXXI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z ich posiedzeń w analogicznym okresie, tj. pomiędzy XXX a XXXI Sesją Rady. Informacje te przedłożyli: Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2033.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022–2034. Po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022–2034 została przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęta przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Kolejną z procedowanych przez Radę Gminy uchwał była uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022. Dyskusję nad powyższą uchwałą rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. W swoim wystąpieniu pan Wójt przybliżył najważniejsze założenia projektu budżetu gminy na rok 2022. Po zakończonej przez pana Wójta prezentacji projektu przyszłorocznego budżetu gminy głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich Komisji nad założeniami budżetu na 2022 rok. Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu, a tym samym zarekomendowały jego uchwalenie. Po przeprowadzonej dyskusji nad projektem budżetu na rok 2022, Rada Gminy wprowadziła do projektu budżetu gminy na rok 2022 autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała projektu uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok, po czym przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022 została przez Radę Gminy przyjęta przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

W dalszej części obrad Rada Gminy, podczas środowego posiedzenia XXXI Sesji, podjęła kolejne uchwały:

  • w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022;
  • w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
    na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca" nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym;
  • w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”;
  • w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki dotyczącego kierowania mieszkańców do Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego w miejscowości Miłocice.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji, a dotyczącą otrzymanego protestu. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia oraz krótkiej dyskusji, Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności zebrania wiejskiego w sołectwie Goszcza, które odbyło się w dniu 24.10.2021r., ważności jego uchwał oraz rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa, polegającej na braku poddania pod głosowania wniosków mieszkańców sołectwa. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Rada Gminy za bezzasadny uznała protest złożony przez Mieszkańca sołectwa Goszcza przeciwko ważności zebrania wiejskiego i ważności jego uchwał. Natomiast za zasadną uznała skargę w zakresie nie poddania pod głosowanie wniosków mieszkańców i niemożności podjęcia uchwał przez zebranie wiejskie.

Ostatnia, podjęta przez Radnych, podczas posiedzenia XXXI Sesji Rady, uchwał to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Goszyce.

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

2021-12-29