Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Jacka Grygi – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Radnego Powiatu Krakowskiego Włodzimierza Tochowicza.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad.

 

Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad była informacja na temat inwestycji drogowych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca podjętych przez Powiat Krakowski. Rozpoczęło go wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Jacka Grygi, w którym przedstawił bliższe informacje dotyczące powyższego tematu. Po zakończonym wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której Radni i Sołtysi obecni na Sesji zgłaszali problemy dotyczące inwestycji i stanu dróg powiatowych, jakie nurtują mieszkańców Gminy.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXXIII a XXXIV Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta informacje o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym samym czasie przedłożyli ich Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

W dalszej część obrad ponownie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu pan Wójt przedstawił zebranym krótką informację dotyczącą przekazania „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021”.

 

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 

• w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

• w sprawie zasad i warunków używania herbu, logo, hasła oraz barw gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 

• w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Dojazdów;

• w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XXXIII/312/2022 z dnia 31 marca 2022 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Goszyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łuczyce, Łososkowice, Maciejowice, Marszowice, Prusy, Pietrzejowice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Wiktorowice, Wilków, Zastów;

 

• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;

 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na zakup skanera (czytnika) kodów kreskowych do identyfikacji probówek z materiałem diagnostycznym z przeznaczeniem dla SPOZ w Proszowicach;

 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok;

 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022-2034.

 

Posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i wolnych wniosków.

 

Raporty z głosowania nad uchwałami:

Pliki do pobrania:
2022-05-27