Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 7 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło je wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP Karniów oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XXXIV a XXXV Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności stałych Komisji Rady Gminy w tym samym okresie, przedłożyli Przewodniczący Komisji: Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

 

Kolejnym punktem obrad XXXV Sesji Rady była debata publiczna nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021”, w której uczestniczyli Mieszkańcy gminy, którzy wcześniej zgłosili swój akces do uczestnictwa w debacie oraz Radni.

 

Wstępem do debaty było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która przedstawiła zasady na jakich została ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pani Małgorzaty Doniec głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021”. Wystąpienie pana Wójta ilustrowane było prezentacją multimedialną obrazującą treści znajdujące się w ww. Raporcie.

 

W czasie debaty, na zgłoszone przez biorących w niej udział Radnych i Mieszkańców zapytania, odpowiedzi udzielili Wójt Gminy Marek Jamborski, a także Skarbnik Gminy Kornelia Łakomy, a także obecni na Sesji Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

 

Po zakończeniu debaty Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących”.

 

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2021.

 

Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnik Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2021. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy w roku 2021. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, a także wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021. Dopełnieniem przedłożonego Radzie Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie jej Przewodniczącej Małgorzaty Doniec, która odczytała zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą ww. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu. Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2021 rok. Uchwała ta została podjęta przez Radę przy 13 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”.

 

W dalszej kolejności Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2021 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 13 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”.

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła, podczas wtorkowej Sesji następujące
uchwały:

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Zgodnie z jej treścią Gmina Kocmyrzów-Luborzyca postanowiła udzielić pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+343 odcinka 025 drogi wojewódzkiej 776 w miejscowości Sulechów, realizowanego w ramach „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”;

 

• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP Karniów;

 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok;

 

• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2034.

 

Posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wniosków.

Pliki do pobrania:
2022-06-08