Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Po podjęciu ww. uchwał, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom prezentację multimedialną będąca podsumowaniem działalności gminy w roku 2017. Przedstawiona przez pana Wójta zawierała szczegółowe informacje o realizowanych w minionym roku inwestycjach (m.in. drogi, chodniki, budowa szkoły w Karniowie), działaniach związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, które pozwolą na pozyskanie wsparcia finansowego, a tym samym rozpoczęcie w 2018 roku wykonania takich inwestycji jak np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa parkingów typu „P&R”, rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświęcił pan Wójt podjętym w tym roku działaniom proekologicznym, takim jak wymiana pieców czy też działania na rzecz rozwoju i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, realizowane w ramach porozumienia 41 gmin małopolskich, którego liderem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Uzupełnieniem przedstawionej prezentacji były informacje poświęcone działalności w 2017 roku Centrum Zarządzania Edukacją, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po zakończonej prezentacji, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadań publicznych z zakresu przebudowy dróg powiatowych. Zadania te to budowa w roku 2018, w ramach Inicjatyw Samorządowych:

  • chodnika w miejscowości Baranówka na odcinku około 230 m,
  • chodnika z elementami odwodnienia w miejscowości Dojazdów na odcinku około 950 m,
  • chodnika z elementami odwodnienia w miejscowości Kocmyrzów, na odcinku około 980 m.

W dalszej części obrad XXXVI Sesji Rada Gminy przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, który omówił w nim podstawowe założenia budżetu gminy na 2018 rok. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018. Także jednogłośnie Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018–2022.

Po krótkiej przerwie, która nastąpiła po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na rok 2018 podsumowania pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2018 dokonała jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec. Następnie podsumowania prac Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie tj. w roku 2017 dokonali ich Przewodniczący: pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

2018-12-12