Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - podsumowanie

W poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy, odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której przyjęty został porządek obrad oraz zatwierdzony przez Radę protokół z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad Rada Gminy głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie, jaki upłynął od poprzedniej XXXVI Sesji Rady. Po wystąpieniu pana Wójta informacje o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym okresie, przedłożyli ich Przewodniczący: Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.
Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia Radni podjęli uchwały:

  • w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
  • w sprawie uznania za zasadną skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Mariana
    Langiewicza w Goszczy w zakresie braku Biuletynu Informacji Publicznej;
  • w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Łączy Nas Wilków” o podjęciu natychmiastowych działań dotyczących komunikacji zbiorowej w miejscowości Wilków.

Kontynuując obrady Rada Gminy wysłuchała informacji Prezesa ZG ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Zbigniewa Wawro o bieżącej sytuacji i działalności gminnych jednostek OSP, a następnie podjęła uchwały:

  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Czulicach;
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Maciejowicach;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022-2034.

Posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Pliki do pobrania:
2022-08-30