Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - podsumowanie

W poniedziałek 3 października 2022 r. odbyła się w Urzędzie Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy. Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w którym przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVII a XXXVIII Sesją Rady Gminy . Po wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym czasie, poinformowali ich Przewodniczący: Władysław Zięciak jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Po zakończonych wystąpieniach Przewodniczących Stałych Komisji Rady głos zabrał Krzysztof Malik – przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Zarządzie Krajowym ZOSP RP.

Po zakończeniu tej części obrad, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Anna Szymczyk-Sierak, przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2021/2022. Po zakończonym wystąpieniu pani Dyrektor i zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w tej sprawie, Rada Gminy podjęła uchwałę sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła dalsze uchwały:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy;

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/297/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „Małe Misie”;

  • w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

  • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca;

  • w sprawie podjęcia przez Radę rezolucji dotyczącej zmiany nazwy węzła komunikacyjnego na drodze S7 zlokalizowanego w Zastowie.

Następnie Rada wysłuchała informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych, którą przestawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec.

W dalszej części posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy uchwalone zostały kolejne uchwały:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na zakup analizatora do szybkich badań laboratoryjnych z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Proszowicach, na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łuczycach;

  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022;

  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022-2034.

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

 

 

 

2022-10-04