Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Następnie Rada Gminy, po wysłuchaniu szczegółowych informacji Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacja pani Anny Szymczyk – Sierak oraz w oparciu o wcześniej przeprowadzone dyskusję podjęła pakiet uchwał, które dotyczyły wprowadzenia ważnych dla mieszkańców naszej gminy zmian w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowych. Podjęte uchwały to uchwały w sprawie:

  • utworzenia, z dniem 1 września 2018 roku, Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” z siedzibą: Wysiołek Luborzycki 160, 32-010 Luborzyca
  • utworzenia Samorządowego Żłobka „Małe Misie”, którego organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, a jego siedzibą będzie budynek w Wysiołku Luborzycki 160 B, 32-010 Luborzyca oraz nadania mu statutu,
  • ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konieczność podjęcia ww. uchwały spowodowana została nowelizacją Kodeksu Wyborczego, która nakłada na Rady Gmin obowiązek dokonania, w terminie do 1 kwietnia 2018 r., podziału gmin na okręgi wyborcze.
Kolejną z podjętych podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy uchwał była uchwała o przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku”.

Realizując kolejne punkty porządku obrad Rada Gminy Kocmyrzów -Luborzyca podjęła następnie dwie uchwały dotyczące:

  • wyrażenie zgody na przejęcie zadania letniego utrzymania drogi wojewódzkiej 776 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2018 - 2021,
  • wyrażenia woli przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego z zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej 776. Zadanie to dotyczy planowanej w ramach Inicjatyw Samorządowych budowy chodnika z elementami odwodnienia i przebudową wjazdów w miejscowościach Luborzyca i Pietrzejowice w ciągu drogi wojewódzkiej 776.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Kontynuując obrady Radni podjęli jeszcze uchwały w sprawie przekazania środków Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie oraz udzielenia dotacji jednostkom OSP w Goszycach, Karniowie, Łuczycach, Łososkowicach z przeznaczeniem go na zakup umundurowania strażackiego. Ostatnie z podjętych na XXXVIII Sesji uchwał to uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2022. Uzasadnienie dla konieczności podjęcia ww. uchwał budżetowych przedstawiał Radzie Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacjami i zapytaniami Radnych oraz omówieniem spraw bieżących.

2018-12-12