Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 06.09.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 6 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranówka.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dot. kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP.
7. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2021-08-31