Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 10.05.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 10 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024”.

4. Uchwalenie zasad używania herbu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie Baranówka.

7. Rozpatrzenie petycji, wniosku i skarg.

8. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Doniec

 

2021-05-06