Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 11.02.2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXI Sesji Rady Gminy.

2.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4.Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

5.Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

6.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7.Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2023.

8.Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

9.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulic w miejscowości Zastów.

11.Wyrażenie zgody na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

12. Podjęcie uchwał w sprawie petycji i wniosku.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał kierunkowych i intencyjnych.

14. Plan pracy Rady Gminy na rok 2021.

15. Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2021 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2021-02-09