Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 20.03.2018 r.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" i nadania mu statutu.
 5. Ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku.
 8. Wyrażenie zgody na przejęcie zadania letniego utrzymania drogi wojewódzkiej 776 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego z zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej 776.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 11. Przekazanie środków Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.
 12. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP.
 13. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-12-12