Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.11.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Przedstawiciela firmy TAURON Nowe Technologie S.A. na temat prac realizowanych na terenie Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
3. Informacja na temat działalności Małopolskiej Izby Rolniczej.
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
5. Uchwalenie rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Łososkowice w sprawie przyznania środków z funduszu soleckiego, na rok budżetowy 2022.
7. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
8. Ustalenie wysokości diet Radnych, Sołtysów i wynagrodzenia Wójta.
9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

 

2021-11-23