Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.12.2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w dwóch salach:
- Radni - sala obrad, II piętro
- Sołtysi - sala USC, parter.

Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
7. Uchwalenie Budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022.
8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca”.
10. Ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”.
11. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki dot. kierowania mieszkańców do Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego w miejscowości Miłocice.
12. Rozpatrzenie protestu (skargi).
13. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Goszyce.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2021-12-22