Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Programu ”Wspieraj Seniora” na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
8. Wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie zwnioskiem o skomunalizowanie działki nr 282 obręb Prusy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosku.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-11-25