Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 31.05.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Informacja o przekazaniu Radnym Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020.
4. Uchwalenie statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
5. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie Głęboka.
7. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2033.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2021-05-27