Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Kierownik Referatu - Michał Ból
e-mail: michal.bol@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

I piętro, pokój nr 23 B
tel. 12 387 14 10 wewn. 41

Inspektor - Edyta Kramarz

Podinspektor - Krzysztof Zabawa

Pomoc administracyjna - Małgorzata Szopa

I piętro, pokój nr 23C
tel. 12 387 14 10 wewn. 16

Pomoc administracyjna - Dariusz Zamora

I piętro, pokój nr 23A
tel. 12 387 14 10 wewn. 41

 

Inspektor - Sylwia Kot

Inspektor - Barbara Kałkus

Pomoc administracyjna - Magdalena Włodarczyk

I piętro, pokój nr 23D
tel. 12 387 14 10 wewn. 16

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków;
 2. podejmowanie interwencji i prowadzenie postępowań związanych ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzeniem wód lub ścieków na grunty sąsiednie;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
 4. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
 5. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;
 6. sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami;
 7. załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów;
 8. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;
 9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wójta;
 10. wydawanie warunków i zezwoleń na przyłączenie odbiorców do gminnej sieci kanalizacyjnej;
 11. nadzór nad eksploatacją urządzeń i sieci kanalizacyjnej;
 12. wydawanie zaświadczeń o braku możliwości przyłączenia projektowanej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
 13. przyjmowanie zgłoszeń indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków do eksploatacji;
 14. przyjmowanie wniosków o odbiór azbestu;
 15. dokonywanie kontroli w zakresie wskazanym w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 

Główny ekodoradca - Karolina Duk

Ekodoradca - Justyna Żelazny

 

I piętro, pokój nr 23A
tel. 12 387 14 10 wewn. 41

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. bieżąca aktualizacja ewidencji właścicieli zobowiązanych do składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. wysyłanie, zbieranie, przechowywanie i weryfikacja otrzymanych deklaracji,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. dokonywanie czynności sprawdzających w celu ustalenia terminowości składania deklaracji oraz zgodności stanu faktycznego z danymi zamieszczonymi w deklaracji,
  5. bieżące księgowanie wpłat, prowadzenie przypisów, odpisów, ewidencjonowanie wpłat i zwrotów, zaliczenia etc.,
  6. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat, prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
  7. przygotowanie decyzji dotyczących umorzenia zaległości w w/w opłatach,
  8. wydawanie zaświadczeń zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 2. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków;
 3. wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE;
 4. obsługa administracyjna realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza).
 5. dokonywanie kontroli w zakresie wskazanym w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 

2024-05-20