Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Audytorzy - program wymiany pieców

Kontynuując w roku 2019 program „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT., kolejna grupa budynków zgłoszona do ww. zadania, jest w trakcie przygotowywania oceny energetycznej przez audytorów z firmy Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o.

 

Przypominamy, iż mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można zweryfikować w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod numerem (12) 387-22-62 lub (12) 387-14-10 wew. 16.

 

Oceny energetyczne będą wykonywane przez następujących przedstawicieli firmy „NDE Sp. z o.o.":

 • Artur Kawa

 • Tomasz Janta

 • Anna Czapla

 • Anna Dudek

 • Piotr Misiaszek

 • Dawid Groński

 • Marcin Gutwin

 • Mikołaj Podmokły

 • Barbara Raczyńska

 • Jagoda Osuch

 • Patryk Świerczek

 

Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o:

 • wizję lokalną budynku i ocenę stanu istniejącego budynku,

 • dane pozyskane od właściciela/osoby upoważnionej,

 • istniejącą dokumentację budynku (projekt budynku)

 • przyjęcie założeń w przypadku niewystarczających danych.

 

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

 • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej ścian zewnętrznych, okien, obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku itp.

 • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,

 • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania w budynku - jeśli są one konieczne,

 • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

 

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.2020-01-07