Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

III NABÓR do projektu SWO

Informujemy, że od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
Dla kogo?
mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
Siedziba MŚP – terytorium Polski,
makroregion 4,
województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie
Co otrzymasz?
● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring
Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie:
Dane podmiotu rekrutującego:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332
swo3@akademiamddp.pl

 

2022-01-31