Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Te zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych siedlisk w połączeniu z rosnącą populacją coraz częściej kolonizują tereny w pobliżu siedzib ludzkich, czym potrafią wyrządzić wiele szkód.

Bóbr jest uznawany za jedno z najpracowitszych zwierząt, którego wytrwałość w budowaniu tam i żeremi może budzić uznanie. Mimo swoich zalet w zakresie zwiększenia bioróżnorodności w środowisku, bobry dają rolnikom i meliorantom wiele powodów do narzekań, ponieważ potrafią podtopić ogromne obszary pól uprawnych i łąk, spowodować szkody w lasach, przerwać wały przeciwpowodziowe, przyczynić się do zamulenia rowów, kanałów, a nawet dużych rzek. Tego typu sytuacje występują najczęściej w przypadku braku naturalnych miejsc do bytowania. Bobry potrafią w szybkim tempie dostosować zastany tern do odpowiadających im wymogów tj. na rowach i ciekach wodnych powstają tamy, zbudowane z drzew, gałęzi i mułu. Na powstałych w ten sposób rozlewiskach powstają żeremia. Równie częstym przypadkiem jest kopanie nor w wałach w tym często w sztucznych wałach przeciw powodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - bóbr europejski jest gatunkiem chronionym. Biorąc pod uwagę powyższe za większość szkód wyrządzonych przez te zwierzęta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W sytuacji wystąpienia szkody na obszarze naszej gminy, poszkodowany powinien złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, o wydanie decyzji na rozbiórkę zatamowań, przeniesienie żywych osobników w inne miejsce lub nawet na odstrzał. W przypadku powstania zatamowań na potokach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, informację wraz z dokładną lokalizacją przeszkody można składać w siedzibie tut. urzędu gminy lub bezpośrednio do Nadzoru Wodnego w Krakowie, Kryspinów 278, 32-060 Liszki i Nadzoru Wodnego w Proszowicach, ul. Brodzińskiego 28, 32-100 Proszowice.

W związku z regularnie występującym na obszarze naszej gminy problemem szkód powstających na działkach prywatnych w wyniku bytowania bobrów, zamieszczamy wzór wniosku, na którym należy składać roszczenia w sprawie ww. szkód do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

2019-01-09