Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które wykorzystują niskiej jakości opał lub nawet spalają odpady. Dlatego pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami tut. urzędu gminy, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza województwa Małopolskiego i tzw. uchwały antysmogowej, prowadzą w terenie kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu.

Podstawą podjęci interwencji są zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców (kontrole interwencyjne), ustalony harmonogram kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (kontrole planowane – systemowe), własne obserwacje w trenie pracowników urzędu gminy oraz inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

Urzędnicy w trakcie czynności w przypadku stwierdzenia w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie odpadów, wykonają dokumentację fotograficzną i zaznaczą tą informację w treści protokołu z kontroli. W sytuacji stwierdzenia spalania w kotle drewna, wykonywany jest pomiar jego wilgotności która powinna wynosić mniej niż 20%. Gdy do produkcji ciepła wykorzystywany jest węgiel, kontrolujący weryfikują jego ziarnistość w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

Od styczna 2019 r. w trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska celem wykonania badań jego składu przez akredytowane laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe nie spełniający warunków określonych w uchwale antysmogowej, osoba kontrolowana zostanie poinformowana o granicznym termie wymiany kotła oraz otrzyma ulotkę informacyjną na temat zapisów uchwały antysmogowej.

Aby odpowiednio przygotować kontrolerów do ww. działań dnia 13.12.2018 r. w ramach zintegrowanego Projektu LIFE pn.” Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się szkolenie z metodyki wykrywania nielegalnego spalania odpadów i pobierania próbek odpadów paleniskowych z indywidualnych urządzeń grzewczych.

Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z wpływem spalanych odpadów na środowisko. Szczegółowo wytłumaczono i pokazano metody pobierania próbek odpadów paleniskowych, narzędzia jakie stosować oraz do jakich naczyń należy umieścić próbkę i jaka ją odpowiednio zabezpieczyć. Uczestnikom szkolenia również omówiono metody analizy laboratoryjnej pobranych próbek popiołu oraz algorytm wykrywania nielegalnego spalania.

Oprócz Pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele gmin: Koniusza, Michałowice, Pałecznica oraz Radziemice.

 

Równolegle podczas kontroli palenisk sprawdzany jest stan zbiorników bezodpływowych, częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych oraz czy właściciel nieruchomości posiada dokument potwierdzający wywóz.

 

Apelujemy, aby wspólnie dbać o czyste powietrze, gdyż paląc odpady bądź złej jakości paliwo trujemy nie tylko siebie ale również wszystkich wokół. Jeśli widzimy, że ktoś narusza przepisy i zanieczyszcza powietrze paląc odpady lub nielegalnie odprowadza nieczystości ciekłe powinniśmy zgłosić to do Urzędu Gminy tel. 12 387-14-10 wew. 16 lub 36.

2019-01-11