Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych!

Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. wchodzi w życie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

 

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, iż na dzień 1 marca 2022 r. bez zmian pozostaje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami i termin jej uiszczania.

Również indywidualne numery kont, na które Państwo dokonują wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie w bieżącym roku.

W związku z powyższym Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, nie będzie dostarczał mieszkańcom Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok („blankietów wpłat”). Mieszkańcy, którzy będą potrzebować takich zawiadomień w wersji papierowej, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pok. 25, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opłata uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/200/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33 zł.
  od jednego mieszkańca;

 • istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  dla właścicieli, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach
  w wysokości 4 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
  w sposób selektywny podwyższona opłata wynosi 66 zł. za jednego mieszkańca.

Uprzejmie przypominamy, że:

 • opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 • za styczeń, luty i marzec – do dnia 15 marca danego roku

 • za kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 15 maja danego roku

 • za lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 15 września danego roku

 • za październik, listopad i grudzień – do dnia 15 listopada danego roku

 • wpłaty można dokonywać: przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub u Sołtysa

 • opłata wyliczana jest na podstawie danych zawartych w deklaracji – iloczynu stanowiącego liczbę osób zamieszkałych oraz stawki opłaty miesięcznej

 • deklaracja jest formą samoopodatkowania i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczania w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości;

 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

 

Inne zmiany:

Od nowego roku 2022 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/302/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 stycznia 2022 r.:

 • bioodpady odbierane od właścicieli nieruchomości podlegają limitowi do 10 worków odpadów biodegradowalnych na 1 odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem; (bioodpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będą nadal odbierane od mieszkańców naszej gminy, bez limitu)

 • w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzono limit odbioru odpadu jakim są zużyte opony do 20 cali dla samochodów osobowych, do            8 sztuk na rok dla gospodarstwa domowego

 • w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzono limit odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynoszący do 500 kg na rok dla gospodarstwa domowego2022-02-14