Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Raport dotyczący śmieci w okresie marzec - maj

W ramach realizacji aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów nastąpiła zmiana systemy rozliczania pomiędzy gminą a firmą, z którą została zawarta umowa.

Przez ostatnie lata należność za odbiór i zagospodarowanie śmieci miała formę stałego, comiesięcznego ryczałtu, którego wysokość była ściśle określana na cały okres umowy. Wartość ta była podstawowym argumentem przy wyborze oferenta w trakcie postępowania przetargowego. Jednakże dokładne określenie kosztów oraz ilości śmieci z wyprzedzeniem na rok lub dwa było obarczone dużym ryzykiem. Takie warunki doprowadziły do sytuacji, kiedy firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów zrywały umowy w trakcie ich trwania. Takie rozwiązania, pomimo kar umownych, były często korzystniejsze niż kontynuowanie nierentownych umów. Po drugiej stronie samorządy nagle pozostawały bez wykonawcy usług. W celu przeciwdziałania takim przypadkom ustawodawca odgórnie nakazał, aby przy nowo podpisywanych umowach obligatoryjnie stosowano rozliczenie od tony zebranych odpadów. Określenie kosztu w takim przypadku stanowi iloraz stawki za poszczególny rodzaj odpadów oraz masy zabranych odpadów. W tym przypadku masa odpadów zebranych od mieszkańców w danym miesiącu bezpośrednio przekłada się na wysokość faktury.

Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zaprezentować Państwu ogólne zestawienie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za ostatnie trzy rozliczone miesiące.

Niestety możemy zaobserwować wyraźny trend wzrostowy ilości zbieranych odpadów. Rekordowy pod tym względem okazał się miesiąc maj w którym zebrano sumarycznie 858,53 ton odpadów co kosztowało 882 775,04 zł. Należ wskazać, iż w tym miesiącu był realizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, co miało znaczący wpływ na masę zebranych odpadów.

Począwszy od miesiąca marca odpady są dodatkowo ważone w specjalnie przygotowanym stanowisku zlokalizowanym na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.

Wyniki kolejnych rozliczeń będą publikowane cyklicznie w okresach miesięcznych.

2021-07-29