Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2021 rok

Szanowni Państwo, przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 20201, podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy. Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21).

Roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021

Z poważaniem
Marek Jamborski
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021 została zaplanowana na dzień 7 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 8.00.

W myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, to jest w poniedziałek 6 czerwca 2022 r. do godz. 18.00 w Biurze Rady Gminy pok. 33, II piętro.

Wzór zgłoszenia do debaty nad Raportem stanowi załącznik do niniejszej informacji.

2022-08-03