Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu STAWIAM NA ROZWÓJ jest aktywizacja społeczno -zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie wypełniania ról społecznych , planowania kariery i podnoszenia kwalifikacji społeczno -zawodowych , co w efekcie doprowadzi do podniesienia i utrztymania kompetencji społecznych.
W projekcie wezmą udział osoby dotknięte ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego , pozostające poza rynkiem pracy ze względu na niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawne , bezradne życiowo.

Wartość projektu pochodzącego ze środków Unii Europejskiej wynosi 570 738 zł

2018-12-12