Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.12.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się III Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami
3. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów.
6. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021.
7. Ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2013 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół
ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-01-11