Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2024 Bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i starszych

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina, iż w dniu 27 maja 2024 r. upływa termin zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Uwaga!
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

    nazwisko i imię (imiona),
    numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
    miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo

miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego

właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca

    wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
    oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
    numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 7 czerwca 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
 ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca
tel/fax: 12 387 14 10
info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

2024-05-24