Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

UWAGA: zmiana terminów!

Z uwagi na czasowe zawieszenie obsługi bezpośredniej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca trwające od 16 marca 2020 r. do odwołania, wyłożony do publicznego wglądu, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny od dnia 18.03.2020 r. na stronie internetowej BIP pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1739654,ogloszenie-wojta-gminy-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospoda.html

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

z dnia 09.03.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po akceptacji procedury naprawczej przez ten Wydział.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XIV/125/2020 z dnia 17 lutego 2020.

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,

32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, woj. Małopolskie,

w terminie od 18.03.2020 r. do 14.04.2020 r. w godz. od 11.00 do 14.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.04.2020r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 10

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do przedmiotu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) . Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, woj. Małopolskie, w terminie do dnia 29.04.2020r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

2020-03-09