Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.
W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy . Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych
Zobacz więcej »
2024-02-21
Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”
W dniu 09-01-2024r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Dojazdów (ok. 221 mb), Łuczyce (ok. 1607 mb) i Karniów (ok. 1371mb). Całe zamierzenie inwestycyjne obejmie przebudowę ponad 3 km sieci wodociągowej Z uwagi na fakt iż zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj ostateczny przebieg przebudowywanych odcinków sieci zostanie określony w wykonanej dokumentacji projektowej Wartość inwestycji: 1.558 902,00 zł brutto Dofinansowanie: 1.527 723,96 zł brutto Wkład własny: 31.178,04 zł brutto Wykonawca: Firma Inżynieryjna SystemBud Nowak Grzegorz Ostrów 100, 32-112 Klimontów Termin realizacji: do dnia 28-06-2025r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postępowanie na przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
W dniu 11.01.2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach Sadowie i Goszcza” (ul Szkolna). Zamówienie obejmuje głównie roboty budowlane polegające na: – budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; – przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; – budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; – budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); – wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. • Termin realizacji zamówienia: nie później niż w ciągu 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy • Termin składania ofert: otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 29.01.2024 r. Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu zapoznania się z tematem, ewentualnie na stronę BIP Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Link dostępowy: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,429266... https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0768e1a1-b06a...
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postepowanie dot. rozbudowy Szkoły w Prusach
15.01.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie dotyczące rozbudowy istniejącej Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. Planowane otwarcie dobudowanej części we wrześniu 2025 r. tak aby dzieci mogły korzystać już z nowego, nowoczesnego segmentu. Zaprojektowany budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, z prostokątnym kształtem bryły, przykryty dachem dwuspadowym. Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia administracyjne dla dyrekcji, szatni szkolnej, sali przedszkolnej, jadalni wraz z jej zapleczem socjalnym i technicznym. Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis techniczny realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa (bud.-wyk). Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym tematem pod wskazanym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-39208259-b388... Zapraszamy wykonawców do składania ofert.
Zobacz więcej »
2024-01-23
Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej
Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.
Zobacz więcej »
2023-12-28
Konserwacja kapliczki w Wilkowie zakończona
Zakończone zostało zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”. Zadanie obejmowało opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, wykonanie prac konserwatorskich oraz wykonanie tabliczki informującej o udzieleniu dotacji. Kapliczka znajdowała się nad skarpą, która w każdej chwili mogła się osunąć. W ramach zadania przeniesiono kapliczkę w bezpieczne miejsce w obrębie tej samej działki. W nowej lokalizacji wykonano stopę fundamentową oraz izolację pionową i poziomą. Elementy kapliczki zostały poddane konserwacji, a skarpa na której była umiejscowiona została zabezpieczona. Całkowita wartość zadania: 53 971,19 zł. Dofinansowanie: 26 000,00 zł
Zobacz więcej »
2023-12-28
Termomodernizacja w Łuczycach - zakończona
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce” Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Programu TERMO na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach, ul. Dworska 1 (premia MZG z opcją grantu MZG). Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności następujące roboty: - ocieplenie elewacji budynku (w tym balkonów), wymiana obróbek i elementów blacharskich; - ocieplenie stropodachu; - ocieplenie stropu nad piwnicami; - wymianę okien w przyziemiu; - wymianę drzwi wejściowych do budynku; - montaż drzwi do piwnic w przyziemiu (EI30) oraz w przedsionku części usługowej; W ramach wymiany źródła ciepła, wymieniono istniejący kocioł na paliwo stałe, na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz dokonano montażu instalacji gazowej. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przyczyni się poprawy stanu technicznego budynku, do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, a tym samym przyniesie pozytywny efekt ekologiczny. Rezultaty inwestycji korzystnie wpłyną również na standard i komfort użytkowania budynku przez mieszkańców i pacjentów ośrodka zdrowia. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 424 802,46 zł Dofinansowanie z Programu TERMO: 292 293,33 zł - premia MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 196 459,45 (pomniejszona o prowizję z tytułu przyznanej premii w wysokości 1 178,76 zł); - grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 95 833,88 zł.
Zobacz więcej »
2023-12-28
Odwiert nowej studni w Maciejowicach zakończony sukcesem
Odwiert nowej studni w Maciejowicach zakończony sukcesem. Ponad miesiąc czasu trwał odwiert 100 metrowej studni zlokalizowanej przy zbiorniku wody pitnej w miejscowości Maciejowice. Po wykonaniu odwiertu, próbne pompowanie wskazało wydajność 30m3/h. Badania próbek wody są prawidłowe. Przed nami kolejny krok: uzbrojenie studni i wykonanie wszelkiej dokumentacji pozwalającej na użytkowanie ujęcia wody, które zasili nasz system wodociągowy.
Zobacz więcej »
2023-12-15
Budowa parkingów "parkuj i jedź" - zakończono projekt
Z końcem listopada 2023 r. zakończył się projekt pn. Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Głównym celem jego realizacji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału niskiego transportu kolejowego i miejskiego w systemie obsługi komunikacji zbiorowej. Inwestycja polegała na wybudowaniu 5 parkingów, w tym 4 przy stacjach kolejowych PKP oraz 1 w centrum Gminy. Każdy z parkingów posiada: - miejsca postojowe dla samochodów osobowych – łącznie 276; - w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych – w sumie 24; - miejsce dla rodzica z dzieckiem – w sumie 6; - zadaszone miejsca dla jednośladów – łącznie 81; Baranówka 53 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Łuczyce 53 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatokę kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Goszcza 47 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Kocmyrzów 72 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 20 stanowisk stojaków rowerowych i 8 koszy na śmieci. Zastów Parking 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsca dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 16 stanowisk stojaków rowerowych i 2 koszy na śmieci. Droga Wykonano odcinek drogi o długości 830 m i szerokości 6 m, łączący pobliskie miejscowości Baranówka i Maciejowice. Wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 9 136 793,11 zł W tym dofinansowanie z UE – 7 766 274,13zł tj. 85%
Zobacz więcej »
2023-12-05
Uroczyste przekazanie strojów dla OSP Łuczyce
W ramach realizacji programu „Małopolskie OSP”, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca pozyskała środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznej odzieży ochronnej, z przeznaczeniem dla OSP Łuczyce. 30 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie zakupionych strojów strażackich przez Wójta Pana Marka Jamborskiego, na ręce Prezesa Pana Michała Łacha , wśród których znajdowały się (w ilości po 5 sztuk): - buty strażackie, - 3 częściowe specjalne ubranie, - kominiarki strażackie, - hełmy strażackie. Wartość zadania: 40 550,00zł Dofinansowanie” 10 000,00zł.
Zobacz więcej »
2023-12-05
Wykonano Remont Drogi Gminnej Publicznej w Rawałowicach
W minionych dniach wykonano zasadnicze prace w związku z inwestycją pn.: Remont Drogi Gminnej Publicznej nr 600305K w miejscowości Rawałowice. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 725 m, odtworzeniu obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m, a także przywróceniu drożności rowu przydrożnego. W ramach zadania należy także dokonać wymiany 10 lamp oświetlenia ulicznego z istniejących lamp sodowych na lampy LED. Inwestycja jest dofinansowana w 65% ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Rządowego Funduszu Dróg.
Zobacz więcej »
2023-11-13
Szatnia kontenerowa w Łuczycach - utwardzono teren
Zagospodarowano i utwardzono teren pod posadowienie budynku szatni kontenerowej w Łuczycach. Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane jest zadanie budowy kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem: • utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową; • instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, • instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną, • zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi; • wykonanie przyłącza wody; • wykonanie zieleni. Planowany termin zakończenia zadania to koniec grudnia, a kwota zadania to 1 021 876,01 zł brutto. Zadanie realizowane jest w ramach poddzialania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014-2020. Dofinansowanie na realizację zadania pozyskano z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Zobacz więcej »
2023-11-09
2023-12-28