Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 30 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zostało ono, w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, przeprowadzone w trybie online.

Poniedziałkowe obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, w trakcie której Rada Gminy przyjęła porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XIX Sesji. W pierwszym punkcie posiedzenia XX Sesji Rady, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XIX a XX Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Wójta, Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Augustyn Kaczmarczyk, przedłożył Radnym  informacje o  przebiegu posiedzenia kierowanej przez niego Komisji, które odbyło się w tym samym okresie.

W dalszej części obrad Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  • w sprawie określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na lata 2021-2030,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020,
  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  • w sprawie wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 282, obręb Prusy.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy wysłuchała informacji przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Annę Szlachtę, a następnie podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XIX/171/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi, którą uznano za bezzasadną,
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkańców”.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Rada postanowiła przedłożony wniosek rozpatrzyć odmownie.

Następnie Radni, kontynuując obrady XX Sesji Rady Gminy, podjęli dalsze uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035.

Posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-11-30