Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.09.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja na temat inwestycji drogowych i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca podjętych przez Powiat Krakowski.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2020/2021.
5. Rozpatrzenie skarg i petycji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
7. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla OSP w Karniowie.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2021-09-21