Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 7.06.2022

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2022 r. /wtorek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2034.
9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/


/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-06-01