Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 lipca 2013 roku, zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Aktualnie to na gminie spoczywa obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odpady, ustalenie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami oraz ustalenie stawek opłat z tego tytułu.

Na drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniona została firma: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie, która od dnia 1 lipca 2015 r., świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz obsługuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów w miejscowości Kocmyrzów.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Dział Odbioru i Wywozu Odpadów
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: (12) 34 00 405
(12) 34 00 407
(12) 34 00 410
(12) 34 00 411
Fax. (12) 34 00 422

 

STAWKI OPŁAT

W drodze Uchwały Nr XXII/200/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 33 zł od jednego mieszkańca
 • zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
 • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 66 zł za jednego mieszkańca

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 23 października 2019 r. nie ma możliwości zadeklarowania niesegregacji odpadów. W przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywnych opłata podwyższona naliczana jest w drodze decyzji.

Osoby, które dotychczas zadeklarowały niesegregację odpadów zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji.

W celu skorzystania z ulgi w wysokości 4 zł osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym również powinny złożyć nową deklarację.

 

PROCEDURA UISZCZANIA OPŁAT

Terminy i sposób uiszczania opłaty:

 • opłata płacona będzie w oparciu o wyliczenie podane w deklaracji właściciela nieruchomości,
 • opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
  • za styczeń, luty i marzec – do dnia 15 marca danego roku
  • za kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 15 maja danego roku
  • za lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 15 września danego roku
  • za październik, listopad i grudzień – do dnia 15 listopada danego roku

Wpłaty można dokonać przelewem na indywidualne konta bankowe podane w informacjach o odpadach oraz u sołtysa.

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Konieczność złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości występuje w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym czy zmiany miejsca zamieszkania właściciela.

 

Uchwała Nr XXII/201/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

DEKLARACJA

DEKLARACJA

DEKLARACJA - WZÓR

 

 

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele budynków, w których nikt nie mieszka, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z firmą, która posiada wpis do rejestru w Gminie pozwalający na prowadzenie odbioru i zagospodarowania odpadów.

Skrócony wykaz firm wywożących odpady komunalne posiadające wpis do rejestr działalności regulowanej: SKRÓCONY WYKAZ

Wykaz firm wywożących odpady komunalne posiadające wpis do rejestr działalności regulowanej: WYKAZ

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W celu optymalizacji procesu odbioru odpadów spod posesji, frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, plastik, szkło), będą odbierane w odrębnych terminach.
Odpady biodegradowalne w okresie od kwietnia do października, będą zbierane dwa razy w miesiącu wraz z odpadami zmieszanymi.

ROK 2024:

 

Harmonogram (odpady komunalne i odpady BIO) styczeń i luty 2024

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych styczeń i luty 2024

Harmonogram (odpady komunalne i odpady BIO) marzec-grudzień 2024

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec-grudzień 2024

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2024

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

ZESTAWIENIE KWARTALNE ILOŚCI ODPADÓW:

Zestawienie kwartalne ilości odpadów I kw. 2023

Zestawienie kwartalne ilości odpadów II kw. 2023

Zestawienie kwartalne ilości odpadów III kw. 2023

Zestawienie kwartalne ilości odpadów IV kw. 2023

 

Zestawienie kwartalne ilości odpadów I kw. 2022

Zestawienie kwartalne ilości odpadów II kw. 2022

Zestawienie kwartalne ilości odpadów III kw. 2022

Zestawienie kwartalne ilości odpadów IV kw. 2022

 

ZASADY SEGREGACJI

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zużyte baterie mieszkańcy mogą oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (budynek UG Kocmyrzów-Luborzyca, szkoły, przedszkola).

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY/ ELEKTRONICZNY

Zgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o udostępnianiu informacji nt. znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, poniżej zamieszczony jest wykaz takich przedsiębiorców:

1. Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju:

 • ul. Gościnna 30, 32-010 Luborzyca

2. Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 • przy prywatnych posesjach podczas zbiórki zużytych urządzeń RTV i AGD
 • punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie przy ul. Granicznej 3

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Graniczna 3, 32-010 Kocmyrzów

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie jest czynny 5 dni w tygodniu:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek, czwartek: godz. 6.00 – 12.00
 • środa, piątek: godz. 12.00 – 18.00
 • sobota: godz. 10.00 – 16.00

 

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:

 • odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła), w workach o odpowiednim oznaczeniu rodzaju odpadu

 • zbierane w workach odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście)

 • przeterminowane leki i chemikalia

 • odpady problematyczne (np. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, oleje)

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony do samochodów osobowych o rozmiarze do 20"

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów lub budów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę

 

Rodzaje odpadów nieprzyjmowane w PSZOK:

 • zmieszane odpady komunalne

 • odpady zanieczyszczone

 • materiały zawierające azbest

 • gaśnice i butle gazowe

 • szyby samochodowe,

 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)

 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

 • odpady w opakowaniach cieknących

 • poprodukcyjne

 

Pliki do pobrania:

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Kompostowanie – naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Kompostowanie to najlepszy sposób na zagospodarowanie odpadów, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.
Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Co wrzucamy do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Sposoby kompostowania:

 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
 • Kompostowanie w kompostowniku, który możemy kupić lub zrobić samemu.
  • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
  • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.
Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

 

NIE PAL ŚMIECI !

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o całkowitym zakazie spalania odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych, jak również na powierzchni ziemi.
Paląc śmieci uwalnia się do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez ludzi. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później mogą dać o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

Zakaz spalania dotyczy w szczególności:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb i worków.

Zakaz spalania odpadów wynika z treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”. Zgodnie art. 71 ustawy o odpadach: „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny do 5 tyś. złotych”. Spalanie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów komunalnych, wydziela się nie tylko nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim niezwykle szkodliwe i trujące substancje.
Dym powstający podczas spalania odpadów zawiera niebezpieczny dla ludzi i zwierząt tlenek węgla, drażniący tlenek azotu oraz dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór i rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalane w domowych piecach śmieci powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru budynku.

W piecu domowym można spalać:

 • węgiel, koks,
 • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
 • odpady z kory i korka,
 • papier, tekturę i karton – pod warunkiem że nie są pokryte impregnatem, folią lub farbą.
2024-06-14