Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Aktualnie na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca istnieje zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja istnieje w obrębie miejscowości Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów. Ścieki odbierane od mieszkańców są przepompowywane i oczyszczane na terenie oczyszczalni znajdujących się w obrębie miasta Kraków.
Jednocześnie trwa etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzyca i Łuczyce, Ścieki z w/w miejscowości będą odprowadzane do lokalnych oczyszczalni ścieków, a po procesie oczyszczania do odbiornika w bezpośredniej bliskości instalacji.
Na terenie gminy ścieki sanitarne z gospodarstw i obiektów usługowych nie posiadających sieci kanalizacyjnej, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub w indywidualnych systemach oczyszczania z których uprawnione podmioty gospodarcze dokonują wywozu nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków znajdującą się w Gminie Kraków.

Eksploatatorem gminnej sieci kanalizacyjnej jest:
Instalacyjny Zakład Usług WOD.KAN.CO-GAZ
Marcin Kwatera
ul. Graniczna 28, 32 – 010 Kocmyrzów
tel. 534 575 575
e-mail: biuroizukanalizacje@op.pl


Wysokość ceny za odbiór 1 m3 ścieków odprowadzanych gminną siecią kanalizacyjną oraz stawki opłaty abonamentowej wynika z zapisów decyzji z dnia 26 maja 2023 r. znak: KR.RZT.70.48.2023 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na okres 3 lat.
Przedmiotowa decyzja wydana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na wniosek Zakładu Usługowego WOD-KAN-CO-GAZ Marcin Kwatera.

Treść decyzji: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1489297/kr-rzt-70-48-2023-decyzja-z-zalacznikiem-pdf.html

 

 

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy - PROCEDURA

Przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie przyłącza leży w gestii inwestora.

Wnioski:

 • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (OŚ 22)
 • wniosek o sprawdzenie planu sytuacyjnego (OŚ 23)
 • wniosek o wydanie warunków na rozbudowę sieci kanalizacyjnej (OŚ 24)
 • wniosek o uzgodnienie projektu rozbudowy sieci (OŚ 25)
 • wniosek o odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej (OŚ 26)
 • Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (OŚ 01)
 • Pełnomocnictwo (OŚ 02)
 • Oświadczenie o posiadaniu zgód na wejście w teren (OŚ 03)

Wnioski - druki

Kanalizacja sanitarna w Kocmyrzowie, Luborzycy i Łuczycach

Sołectwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca zostały poddane szczegółowej analizie opartej o kryteria:

 • odpowiednia gęstość zabudowy mieszkalnej
 • mała odległość od odbiornika ścieków
 • grawitacyjny spływ ścieków do oczyszczalni
 • długość niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej poniżej 1000m
 • dostęp do infrastruktury energetycznej i drogowej

Na podstawie powyższych zostało wybrane rozwiązanie techniczne, którymi są lokalne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane, w pierwszym etapie, w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzyca i Łuczyce. Oczyszczanie ścieków w powyższych sołectwach zostanie oparte o lokalne oczyszczalnie ścieków BioDisc firmy Kingspan.

Ryc. 1. Schemat obrazujący zasadę działania oczyszczalni ścieków BIODISC (źródło: katalog produktu)

Ryc. 1. Schemat obrazujący zasadę działania oczyszczalni ścieków BIODISC (źródło: katalog produktu)

Ryc. 2. Wykresy przedstawiające skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach BIODISC (źródło: katalog produktu)

Technologia oczyszczania ścieków została wybrana uwzględniając:

 • niskie koszty eksploatacji
 • stałą jakość ścieków
 • cichą pracę
 • brak wydzielania zapachów
 • możliwość usytuowania blisko stref mieszkalnych
 • kompaktowe rozmiary
 • łatwość montażu
 • możliwość rozbudowy o kolejne moduły
 • elastyczność w wydajności

Aktualny etap prac

Poniżej został przedstawiony aktualny etap prac związany z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzyca i Łuczyce.

Kocmyrzów
Lokalna oczyszczalnia ścieków zostanie wykonana na działce nr 281/1 w Kocmyrzowie,

 • W maju 2022 roku została przygotowana analiza i wstępna koncepcja lokalizacji komercyjnej oczyszczalni ścieków
 • W dniu 04.08.2022 roku pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a firmą M-FLOW Marcin Fijoł została podpisana umowa dotycząca opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 67 w Luborzycy oraz działki nr 281/1 w miejscowości Kocmyrzów, z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodno-prawnych oraz prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę.
 • W sierpniu 2022 roku została przygotowana wstępna koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej
 • W dniu 07.09.2022 roku uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów-Luborzyca dla działki nr 281/1 w Kocmyrzowie
 • W dniu 09.09.2022 roku uzyskano uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki nr 281/1 w Kocmyrzowie
 • W dniu 14.09.2022 roku pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a firmą SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna została podpisana umowa dotycząca opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Luborzyca i Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
 • W dniu 26.09.2022 roku otrzymano mapę do celów projektowych na potrzeby projektu komercyjnej oczyszczalni ścieków
 • W dniu 12.10.2022 roku uzyskano od Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego warunki techniczne wykonania zjazdu z drogi powiatowej 1267K na działkę 281/1 w Kocmyrzowie
 • W dniu 23.12.2022 roku odbył się kolejny etap prac terenowych w ramach ustalania ostatecznej koncepcji trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kocmyrzów.
 • Od dnia 02.01.2023 roku pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynają prace związane z uzyskaniem pisemnych zgód na wejście w teren działek, przez które przebiegać ma planowana infrastruktura techniczna.

Luborzyca
Lokalna oczyszczalnia ścieków zostanie wykonana na działce nr 67 w Luborzycy,

 • W maju 2022 roku została przygotowana analiza i wstępna koncepcja lokalizacji komercyjnej oczyszczalni ścieków
 • W dniu 04.08.2022 roku pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a firmą M-FLOW Marcin Fijoł została podpisana umowa dotycząca opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 67 w Luborzycy oraz działki nr 281/1 w miejscowości Kocmyrzów, z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodno-prawnych oraz prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę.
 • W sierpniu 2022 roku została przygotowana wstępna koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej
 • W dniu 07.09.2022 roku uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów-Luborzyca dla działki nr 67 w Luborzycy
 • W dniu 09.09.2022 roku uzyskano uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki nr 67 w Luborzycy
 • W dniu 14.09.2022 roku pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a firmą SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna została podpisana umowa dotycząca opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Luborzyca i Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
 • W dniu 26.09.2022 roku otrzymano mapę do celów projektowych na potrzeby projektu komercyjnej oczyszczalni ścieków
 • W dniu 12.10.2022 roku uzyskano od Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego warunki techniczne wykonania zjazdu z drogi powiatowej 2161K na działkę nr 67 w Luborzycy
 • Od dnia 13.02.2023 roku pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynają prace związane z uzyskaniem pisemnych zgód na wejście w teren działek, przez które przebiegać ma planowana infrastruktura techniczna.

   

Łuczyce

 • W maju 2022 roku została przygotowana analiza i wstępna koncepcja lokalizacji komercyjnej oczyszczalni ścieków
 • Wstępna lokalizacja komercyjnej oczyszczalni ścieków nie spełniła wymaganych warunków dla tego typu instalacji, trwają prace związane z wyznaczeniem odrębnej lokalizacji

Kanalizacja sanitarna w Dojazdowie, Krzysztoforzycach, Prusach i Zastowie

Sieć kanalizacji sanitarnej swoim zasięgiem obejmuje większą część obszarów miejscowości Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy oraz Zastów i jest systematycznie rozbudowywana zarówno przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca jak i przez prywatnych inwestorów przekazujących odpłatnie fragmenty na rzecz Gminy. Budowa sieci została rozpoczęta w 2008 roku.

Na dzień 31.12.2021 r. w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów istnieje 36,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której wykonano 855 przyłączy kanalizacyjnych.
Z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2021, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej zostało odebrane 138,8 dam3 ścieków.

2024-02-22