Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przydomowe oczyszczalnie i szamba

Czym są nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe - to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca zezwolenie na usuwanie nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni ciekłych posiada szereg firm, ujętych
w poniższym wykazie: WYKAZ FIRM

Granice Aglomeracji Wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLVIII/1318/20 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  - Aglomeracja

Wnioski:

 • zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (OŚ 20)
 • wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 21)
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OŚ 27)
 • Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (OŚ 01)
 • Pełnomocnictwo (OŚ 02)

Wnioski - druki

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Procedura

 • Uzyskanie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informacji technicznej odnośnie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz
  o położeniu poza obrębem Aglomeracji;
 • Zgłoszenie budowy instalacji do Starostwa Powiatowego w Krakowie;
 • Zgłoszenie do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem korzystania z instalacji. Do eksploatowania oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Organ przyjmujący zgłoszenie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
 • Eksploatowaną oczyszczalnię, objętą obowiązkiem zgłoszenia, inwestor jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Inwestor eksploatujący oczyszczalnie w przypadku rezygnacji z rozpoczęcia, zakończenia eksploatacji lub zmianie danych ze zgłoszenia ma obowiązek dokonać takiego zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
 • Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje Wójt

Załączniki do zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa z naniesieniem lokalizacji Przydomowej Oczyszczalni Ścieków
 • Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
 • Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Pełnomocnictwo (w przypadku korzystania z usług pełnomocnika)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku korzystania z usług pełnomocnika) – 17zł

Opłata Skarbowa

 • Zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2007 r. – o opłacie skarbowej przy zgłoszeniu rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy wnieść opłatę skarbową:
  - 17 zł za korzystanie z usług pełnomocnika w przypadku korzystania z przedmiotowych usług
 • Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia
 • Opłaty można dokonać:
  - wpłacając na konto bankowe Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca NR: 85 8589 0006 0160 0680 1645 0224
  - bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Co w przypadku braku zgłoszenia?

 • Karę za brak zgłoszenia instalacji określa art. 342 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska . Zgodnie z ww. artykułem, nie spełnienie powyższych obowiązków skutkuje karą grzywny
 • Zgodnie z art. 361 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska postępowanie w sprawie kary toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Szczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Procedura

 • Uzyskanie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informacji technicznej odnośnie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz
  o położeniu poza obrębem Aglomeracji;
 • Zgłoszenie budowy instalacji do Starostwa Powiatowego w Krakowie;

Dodatkowe informacje

 • Zgłoszeniu podlegają zbiorniki bezodpływowe o objętości do 10 m3, w przypadku zbiornika o objętości przekraczającej 10 m3 wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego.
 • Zbiornik bezodpływowy powinien mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem.

Kontrola sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:

1. Częstotliwość opróżniania szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do ilości zużytej wody oraz do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wypływ nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ustala się następującą częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

 • Szczelne zbiorniki bezodpływowe o objętości mniejszej lub równej 10 m3 nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Szczelne zbiorniki bezodpływowe o objętości większej niż 10 m3 nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów lub innych odpadów powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, jednakże nie rzadziej niż raz na rok.

Opróżnienie powyższych instalacji winno zostać wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia do wglądu, w czasie kontroli lub w związku z wezwaniem, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków związanych z usunięciem nieczystości ciekłych za okres min. 1 roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Każdy budynek wyposażony w jedną z wyżej wymienionych instalacji ma obowiązek zostać skontrolowany przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca co najmniej jeden raz w przeciągu dwóch lat. W pierwszej kolejności sprawdzane zostaną umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwraca się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia określającego sposób odprowadzania nieczystości ciekłych.

Zgłoszenie

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (dziennik podawczy, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wypełnione druki należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • UCHWAŁA NR XXXIII/310/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 • UCHWAŁA NR XLII/409/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

  https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2229524,uchwala-nr-xlii4092023-z-dnia-30012023-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystos.html

 • UCHWAŁA NR XLV/423/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca

  https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2269474,uchwala-nr-xlv4232023-z-dnia-24042023-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-za-uslugi-oproznia.html

2024-02-22