Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
25 marca 2024 roku, odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej LV Sesji, która odbyła się 26 lutego br. Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski dokonał szczegółowego podsumowania najważniejszych zadań wraz z ich źródłami finansowania, realizowanych w kończącej się kadencji 2018-2024 oraz złożył wszystkim Radnym podziękowania za współpracę a w szczególności tym Radnym, którzy nie kandydują w nadchodzących wyborach do rady gminy - Małgorzata Doniec, Jadwiga Łach, Władysław Zięciak, Jan Małota. Specjalne słowa uznania skierował do Pani Małgorzaty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz aktywną pomoc i wsparcie inicjatyw służących budowaniu samorządu oraz do Radnych W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LV a LVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym okresie poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych. Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. - w sprawie uznania za zasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizując przyjęty porządek obrad Radni podjęli podczas obrad LVI Sesji kolejne uchwały. Były to uchwały: - w sprawie przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-03-25
Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 marca 2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV Sesji Rady Gminy. 2. Podsumowanie kadencji 2018-2024. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. 5. Rozpatrzenie skarg. 6. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 7. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Kontrola realizacji umów i kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg.
Zobacz więcej »
2024-03-14
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o wspolnym posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 marca 2024r.
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. po zakończeniu komisji wspólnej tj. około godziny 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Proponowany porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 6.03.2024
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6.03.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza zrealizowanych projektów i dotacji pod kątem finansowym (ewentualne kary po stronie gminy) od roku 2018. 2. Informacja Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej co do zgodności projektów z opisami do przetargu (w oparciu o zapytania mieszkańców). 3. Aktualne informacje o postępie przejmowania działek od Skarbu Państwa. 4. Propozycja konkursu "Jesteś tym, co jesz" dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. 5. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2024-03-01
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6.03.2024r.
Informujemy, że w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poświęcone Szkole Podstawowej w Maciejowicach w związku ze stanowiskiem Sołectwa wypracowanym na zebraniu wiejskim .
Zobacz więcej »
2024-03-01
LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej LIV, która odbyła się 29 stycznia br. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LIV a LV Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która przedstawiła obecnym na LV Sesji prezentację multimedialną, będącą szczegółowym sprawozdaniem, podsumowującym działalności Gminnej Rady Seniorów w w trakcie ostatniej kadencji. Swoje wystąpienie pani Przewodnicząca zakończyła serdecznymi podziękowaniami skierowanymi do wszystkich, którzy swoją działalnością stale wspierali Gminną Radę Seniorów. Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały: - w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca NR X/69/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Podjęcie tej uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jadwigi Łach, odnoszące się do treści zmian zawartych w ww. uchwale. - w sprawie zmiany Uchwały Nr. LI/478/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy. - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039. Posiedzenie LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIV Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podsumowanie działalności Gminnej Rady Seniorów. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu PSZOK. 6. Zmiana Uchwały Nr LI/478/2023 z dn. 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 7. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. 8. Rozpatrzenie skarg. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-21
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.02.2024r
Informujemy, że w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-21
2023-03-27