Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w związku z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025".

Z treścią projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 " można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 32-010 Luborzyca 97
    w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca w zakładce: Środowisko.

Przedmiotowe konsultacje, będą trwały od dnia 25 września do dnia 16 października 2018 roku.
Uwagi i wnioski do ww. projektu można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl;
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 32-010 Luborzyca 97
  • bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

2019-01-09