Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Rada wprowadziła punkt do porządku obrad dot. upoważnienia GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Zobacz więcej »
2022-03-31
Priorytetowe działania policji
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców i apelami o zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy zaczęły pojawiać się dodatkowe patrole policji. Komisariat Policji w Słomnikach poinformował, że dzielnicowi do 31 lipca 2022 prowadzić będą działania priorytetowe w miejscowościach: Czulice - rejon parku przy kościele, Wysiołek Luborzycki – ogródki działkowe, Łuczyce – rejon sklepu spożywczego. W tych miejscach w ostatnim czasie dochodzi do przypadków niszczenia mienia i wybryków chuligańskich.
Zobacz więcej »
2022-03-30
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
W dniu 31 marca 2022r. w godzinach od 8:00 – 15:00 w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie przy ul. Warszawskiej 10 odbędzie się dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Zakaz wypalania traw
Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
Zobacz więcej »
2022-03-25
Wsparcie dla właścicieli prywatnych domów, którzy udzielili pomocy uchodźcom
Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznana na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji określiło w swoim rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Do wniosku należy wypełnić stosowny załącznik.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Jednorazowa pomoc w postaci kwoty 300 zł na utrzymanie dla uchodźców / Одноразова допомога у вигляді 300 злотих на утримання біженців
Obywatel Ukrainy którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież , obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W naszej gminie wniosek o wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Luborzycy. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Świadczenie nie wymaga
Zobacz więcej »
2022-03-24
Rozpoczęcie zajęć szkolnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rekomenduje Szkołę Podstawową w Luborzycy jako centralny punkt edukacyjny na terenie gminy. Szkoła organizuje klasy przygotowawe dla dzieci, które nie porozumiewają się w języku polskim. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III od godź. 11.25, klasy IV-VI od godź 12.30, klasy starsze od godziny 12.30. Od rana od godziny 8.00 czynna będzie świetlica dla wszystkich dzieci gdzie będą mogły przebywać przed lekcjami. Mamy, które nie zdążyły jeszcze zapisać swoich dzieci do szkoły proszone są o kontakt z dyrekcją szkoły tel. 12 387 21 40 i wypełnienie Karty Zapisu.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 dla Powiatu Krakowskiego
4 kwietna pracę rozpoczyna komisja lekarska, która będzie przyjmowała kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa komisja lekarskie dla mieszkańców powiatu krakowskiego zlokalizowana będzie w Hali Sportowej WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Kwalifikacja potrwa do 24 czerwca.
Zobacz więcej »
2022-03-23
Usługi bankowe dla uchodźców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Placówka Partnerska Banku Pekao SA w Luborzycy przy ul. Gościnnej 16 posiada możliwość otwarcia bezpłatnych, indywidualnych kont bankowych dla obywateli Ukrainy przebywających czasowo na terenie gminy. Można przyjść bezpośrednio albo umówić się na wyznaczoną godzinę pod numerem tel. +48 123872668. Placówka jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, a w środy od 10.00 do 16.00.
Zobacz więcej »
2022-03-23
,,MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc” konkurs dla KGW
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc”.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.
W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy. Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu o na kolejny rok. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zobacz więcej »
2022-03-22
2019-09-02