Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podsumowanie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W roku 2023 r., dzięki wprowadzeniu do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nowych rozwiązań, zwiększeniu finansów oraz podjęciu współpracy z Fundacją Zwierz z Bierunia w ramach akcji AkcjaKastracja!, udało się zrealizować wiele planów mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, lepszą opiekę nad zwierzętami towarzyszącymi i kotami wolno żyjącymi.
Zobacz więcej »
2024-03-15
PSY BIEGAJĄCE LUZEM
Z powodu rosnącej liczby zgłoszeń dotyczących psów biegających wolno, przypominamy kilka najważniejszych aspektów dotyczących ich odpowiedniego utrzymywania: Art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2023.1580 t.j.) informuje: Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Psy swobodnie poruszające się poza obszarem posesji mogą stwarzać zagrożenie przede wszystkim dla ludzi, kierowców (tym samym dla siebie samych) oraz innych zwierząt, również dzikich. W ostatnim czasie zauważyć można wiele informacji dotyczących pogryzionych przez psy mieszkańców, zagryzionych kotów i saren. Przypominamy zatem, że psy nie powinny luzem opuszczać posesji, może to nieść bowiem wiele negatywnych skutków. Bardzo często psy posiadające właściciela, które biegają wolno bez oznakowania w formie chipa czy adresatki, zabierane są do schroniska dla bezdomnych zwierząt z powodu braku możliwości ich identyfikacji. Dzieje się tak, dlatego, że zwierzęta bezdomne w świetle prawa to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt. 16 u o.z.). Dodatkowo zgodnie z art. 11 ust. 3 tej samej ustawy, zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt (...) Zabezpieczone w schronisku zwierzę często nie wraca już do swojego domu, na przykład przez nieskuteczne jego poszukiwanie przez właściciela, brak informacji o miejscu jego pobytu, brak możliwości jego transportu i rezygnację z odbioru czy obawę przed konsekwencjami lub kosztami z tym związanymi. Bardzo ważne jest zatem odpowiednie oznakowanie zwierzęcia, umożliwiające jego identyfikację w przypadku zaginięcia. Zachęcamy do chipowania zwierząt – polega ono na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia miniaturowego procesora zawierającego 15-cyfrowy kod identyfikacyjny, który następnie zostanie wprowadzony przez lekarza weterynarii do internetowej bazy danych wraz z danymi właściciela, umożliwiającymi identyfikację zwierzęcia w przypadku jego zaginięcia. Koszt chipowania oscyluje w okolicy 30-50 zł. OBOWIĄZKOWE jest terminowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Za niespełnienie tego obowiązku grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Co w przypadku znalezienia porzuconego zwierzęcia? Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję (art. 9a u o.z.). Gmina nie współpracuje z najbliższym schroniskiem i nie posiada straży gminnej, więc jeżeli istnieje przypuszczenie, że pies nie opuścił na pewien czas posesji, tylko może być zwierzęciem zabłąkanym lub porzuconym (jest notorycznie spotykany w danym obrębie, jest bardzo agresywny, dziki, zaniedbany, wychudzony czy osłabiony), fakt taki należy zgłosić na Komisariat Policji w Słomnikach. Urząd Gminy w godzinach pracy również może przyjąć zgłoszenie i przekazać je do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu, z którym Gmina współpracuje. W ramach zabezpieczenia i odłowienia takiego zwierzęcia często bardzo przydatna jest współpraca i pomoc mieszkańców. Do czasu przyjazdu na miejsce pracownika schroniska, zwierzę może przemieścić się już znacznie poza obręb jego znalezienia, dlatego jeżeli istnieje możliwość zamknięcia takiego psa na posesji przez mieszkańca do czasu jego zabezpieczenia przez schronisko, jest pewność, że interwencja przebiegnie pomyślnie i zwierzęciu zostanie udzielona pomoc. W przypadku kiedy wiadomo lub istnieje podejrzenie, że zwierzę posiada właściciela a nie jest odpowiednio zabezpieczone, sprawę niezwłocznie należy przekazać na Komisariat Policji w Słomnikach ze wszystkimi informacjami, mogącymi ułatwić weryfikację właściciela. W taki sposób właściciel zostanie pouczony o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia a sam pupil szybciej wróci do domu. Problem bezdomności zwierząt jest znany od lat i niestety nie traci swej mocy. Zarówno organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, przytuliska, jak i schroniska dla bezdomnych zwierząt stale są przeładowane, liczba zwierząt wymagających pilnej opieki i leczenia nie maleje, a świadomość wielu właścicieli zwierząt w zakresie odpowiednich warunków utrzymania i zabezpieczenia zwierzęcia pozostawia wiele do życzenia. Mimo wielu instytucji walczących z bezdomnością zwierząt i często bezmyślnością właścicieli, potrzebna jest ogólna współpraca pomiędzy takimi instytucjami a mieszkańcami, sąsiadami i świadkami niewłaściwych zdarzeń. Prosimy zatem o informowanie odpowiednich służb i organów w przypadku wystąpienia którejś z wyżej opisanych sytuacji.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły w Wysiołku Luborzyckim oraz w Karniowie
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Dodatek osłonowy - kolejne regulacje
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, tj. dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 1-osobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto, 2-3 osobowe gospodarstwo otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę, 4-5 osobowe gospodarstwo otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę, gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Tekst źródłowy: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy , https://kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/index.php?menu=2492&submenu=&art=39738
Zobacz więcej »
2024-01-23
Zamknęliśmy kolejny rok gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Nadzorując cały proces, prowadząc akcje edukacyjne w szkołach, głównym celem jest osiągnięcie jak najwyższych wskaźników w zakresie segregacji i recyklingu. Co według założeń ma wpłynąć pozytywnie na koszty funkcjonowania systemu i w konsekwencji wysokość opłaty „śmieciowej” wnoszonej przez mieszkańców. Z analizy danych wynika, iż ilość odpadów zbieranych selektywnie rośnie choć nie tak dynamicznie jak odpadów zmieszanych. Ten trend związany jest bezpośrednio z stale wzrastającą liczbą mieszkańców ale wskazuje także, iż należy zwiększyć wysiłki związane z propagowaniem jak najlepszej segregacji odpadów w naszych domach. Ostatecznie zmniejszenie ilości śmieci wpłynie pozytywnie na stan środowiska oraz zredukuje koszty ich zagospodarowania, którymi jesteśmy wszyscy obciążeni. W ramach podsumowania roku 2023, przedstawiamy informacje dotyczące ilości odpadów odebranych od Mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu zwiększenia przejrzystości informacji, masę poszczególnych frakcji odpadów porównujemy do tożsamych wielkości osiągniętych w roku wcześniejszym tj. 2022 r.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Ważna, również dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, umowa podpisana
W dniu 11.01.2024 r. Zastępca Wójta Wiesław Wójcik uczestniczył w podpisaniu umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego regionu. Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzięki tej umowie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, którego nasza gmina jest członkiem otrzyma ponad 22,6 mln złotych m.in. na: wsparcie przedsiębiorstw kultywowanie dziedzictwa kulturowego inwestycje w obiekty turystyczne Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów, które już niebawem będą ogłaszane! Gmina Kocmyrzów - Luborzyca już od wielu lat beneficjentem tych działań w ramach których piszemy projekty i pozyskujemy środki finansowe min. na projekty w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także inicjatyw kulturalnych.
Zobacz więcej »
2024-03-15
32 FINAŁ WOŚP zbliża się wielkimi krokami
W niedzielę 28 stycznia GRAMY dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP wspólnie ze sztabem nr #6471 przy Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy Mamy nadzieję, że zaGRACIE z nami! Nasi Wolontariusze zwarci i gotowi do pracy Znajdziecie ich już w sobotę 27 stycznia w sklepie Lewiatan, a 28 stycznia w okolicach kościołów i sklepów na terenie całej Gminy. W dniu finału - niedziela 28 stycznia od godziny 16.00 zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ gdzie zjawią się wszyscy Wolontariusze i moc serduszek! Zaplanowaliśmy na to szczególne popołudnie różne atrakcje : będą występy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, Cheerleaders Unique oraz artystów i grup tanecznych z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy W ramach poczęstunku skosztujemy wspaniałych i świeżutkich pączków od lokalnej Firmy Ekler. Tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych badań wykonywanych w mobilnym SPIROBUSIE, który będzie na parkingu przy szkole. A w ramach światełka do nieba o 19.00 będziemy podziwiać pokaz ogni na zewnątrz Nie zabraknie też licytacji i wspólnych zabaw A może Wy macie jakiś pomysł na ten dzień z nami? Napiszcie do nas wiadomość! Otwórzcie serca i Bądźcie tego dnia z nami! Finał WOŚP już 28 stycznia, ale już dzisiaj możecie wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez wpłaty do E SKARBONKI https://eskarbonka.wosp.org.pl/fihulenepi
Zobacz więcej »
2024-03-15
Pracodawco szukasz pracownika? EKSPRES PRACA- Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych
„EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych” jest centrum spotkań i doświadczeń związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy miejscem, w którym spotykają się wszyscy aktorzy sceny zwanej rynkiem pracy czyli pracodawcy, osoby poszukujące zatrudnienia oraz organizacje i instytucje działające w obszarze pracy. Nasze usługi świadczymy dla osób młodych, zaczynających swoją drogę zawodową. Oferujemy pomoc ukierunkowaną na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa. Dodatkowo wzmacniamy metropolitalny rynek pracy stanowiąc uzupełnienie dla usług Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dla pracodawców zaś, którzy być może dotąd nie współpracowali z urzędami pracy, chcemy być partnerem do współpracy w warunkach pozaurzędowych. Nasze umiejscowienie na mapie Krakowa – w budynku Dworca Autobusowego, dodatkowo ułatwia spotkanie i nawiązanie wspólnych działań na rzecz metropolitalnego rynku pracy. Naszym potencjalnym partnerom – pracodawcom – oferujemy szeroki wachlarz usług świadczonych przez zespół doświadczonych pracowników. Z zakresu pośrednictwa pracy proponujemy upowszechnianie zgłoszonych informacji o wolnych miejscach pracy, ofertach zatrudnienia, organizację targów i giełd pracy. Dysponujemy również Bankiem CV. Nasi uczestnicy mają możliwość przesłania do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, dzięki czemu mamy możliwość skojarzyć kandydatów do pracy ze zgłoszonymi wolnymi miejscami pracy bez zbędnych formalności. W ramach poradnictwa zawodowego organizujemy spotkania informacyjne, pomagamy w doborze kandydatów do pracy, oferujemy wsparcie merytoryczne w kwestiach zatrudnienia cudzoziemców. Klub informacyjny służy nam do prowadzenia rozmów z klientami, funkcjonuje również jako miejsce spotkań pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, może również służyć do organizacji minigiełd pracy. Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników oraz chcącym skorzystać z finansowych form pomocy oferowanych przez urząd pracy m.in. staży zapraszamy do kontaktu i współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego. Staż pozwala na nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do pracy na konkretnym stanowisku przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbycie stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia. Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna, na okres od 3 do 6 miesięcy, a osoby, które nie ukończyły 30 roku życia aż do 12 miesięcy. Staże mogą być organizowane między innymi u pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników czy w organizacjach pozarządowych. Dodatkowo pracodawcom możemy zaoferować nowatorską formę realizowaną w projekcie pilotażowym pod nazwą Stypendium adaptacyjne – start w zatrudnienie. To nowatorska metoda wspierania osób młodych w procesie zatrudnienia. Polega na sfinansowaniu do 1,5 miesiąca kosztów zatrudnienia tzw. okres próbny u pracodawcy dla osób młodych uczestników pilotażu. Wartość będzie stanowiła - koszty najniższego wynagrodzenia brutto (2024 rok), którą będzie pokrywał Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w formie stypendium adaptacyjnego na podstawie zawartej umowy z uczestnikiem pilotażu. Umowa będzie określała warunki i zobowiązania dla trzech stron (Powiatowy urząd pracy/ Uczestnik/ Pracodawca - Umowa PUP). DWORZEC GŁÓWNY W KRAKOWIE ul. Bosacka 18 Budynek Małopolskich Dworców Autobusowych s. a. lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu (tunel Magda od strony ulicy Bosackiej) Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA Poniedziałek 8:00 – 17:00 Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30 Piątek 7:30 – 14:30 Niedziela handlowa 9:00 – 13:00 Trzeci tydzień miesiąca od 8:00 do 18:00 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego: 453-012-730 oraz mailowego: eksprespraca@uppk.pl Opracowanie: Paulina Belska, Sabina Bielec-Jarosz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja dla mieszkańców których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE w ramach programu dofinansowującego
W nawiązaniu do ubiegłorocznych spotkań dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji OZE uprzejmie informujemy, iż pojawiła się możliwość złożenia wniosku pozyskującego dofinansowanie na Państwa instalacje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE, na spotkania informacyjne dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie. Niezbędnym elementem wniosku o środki na Państwa instalacje jest pozyskanie przez gminę umów użyczenia nieruchomości na których mają być montowane instalacje OZE.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Poświąteczna Zbiórka choinek 2024
Poświąteczna Zbiórka choinek będzie realizowana w dniach 22.01 -25.01.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest
Dnia 13 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły się prace realizowane w ramach programu pn.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Aktualne Statystyki w Programie „Czyste Powietrze” - 2023
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 31.12.2023 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji 829 655 336 8 079 482,41 Aktualne informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-od-dnia-03-01-2023-r/ Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie gminy cały czas są do Państwa dyspozycji i na bieżąco opracowują i przekazują kolejne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Przydatne narzędzia do złożenia wniosku o dofinansowanie: Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca , Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pok. 23A: Karolina Duk – Główny Ekodoradca Justyna Żelazny – Ekodoradca tel. 12 387 14 10 wew. 41 e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02