Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2024-05-08
III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.12.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się III Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.11.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się II Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023
W czwartek 22 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan Władysław Zięciak, który został wybrany w okręgu wyborczym nr 10 (Dojazdów).
Zobacz więcej »
2019-01-02
Transmisja Sesji Rady Gminy - wyjaśnienie problemów technicznych
W dniu wczorajszy tj. 22.11.2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca kadencji 2018-2023. Było to jednocześnie pierwsze posiedzenie Rady Gminy w pełni rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych oraz transmitowane na żywo w internecie.
Zobacz więcej »
2019-01-02
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy 22.11.2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2018-11-26
XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 6 listopada 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od przeprowadzenia procedur formalnych tj. przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLV Sesji. Następnie w pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XLV a XLVI Sesją Rady. W drugiej części swojego wystąpienia pan Wójt szczegółowo omówił przedstawioną prezentację multimedialną, która ukazywała szerokie spektrum działalności samorządu naszej gminy w okresie kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, w tym m.in. szeroko rozumianą działalność inwestycyjną, wysokość pozyskanego zewnętrznego wsparcia finansowego czy też liczne, zrealizowane inicjatywy w zakresie oświaty, kultury czy też służby zdrowia. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, w trakcie dalszej części obrad, Rada Gminy podjęła uchwały: - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 z dnia 28.12.2017 r., - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025. Na zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, będącej ostatnią sesją, kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, Wójt Gminy, pan Marek Jamborski przekazał wszystkim Radnym serdeczne podziękowania za czteroletnią współpracę oraz życzenia dalszej pomyślności zarówno w życiu osobistym, zawodowym jak i na niwie podejmowanych działań społecznych.
Zobacz więcej »
2018-11-23
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 6.11.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-11-26
XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W piątek 12 października 2018 r. odbyło się posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego podczas XLV Sesji Radu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XLIV a XLV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz pan Augustyn Kaczmarczyk –Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. W dalszej części obrad szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2017/2018 przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Sołtysom, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w naszej gminie pani Anna Szymczyk - Sierak. Po wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy kontynuując swoje obrady, uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu najmu dla NZOZ „MADZIA”, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022. W następnym punkcie obrad pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiła obecnym na Sesji informację podsumowująca pracę Rady Gminy w kadencji 2014-2018. Podobne sprawozdania przestawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Augustyna Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. XLV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.
Zobacz więcej »
2018-11-23
XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W środę 19 września 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obyło się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami rozpoczęło się ono od przyjęcia przedłożonego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2023-03-27